Information om Dalalyft – kompetensutvecklingsprojektet i Dalarna

Om du är intresserad av samhälle, politik och affärsutveckling har du kanske hört talas om ett av de senaste projekten kring ämnet. Det är en storsatsning som är tänkt att skapa möjligheter för utveckling och tillväxt bland företag i Dalarna. Här benar vi ut bakgrunden till initiativet, hur det har tagits fram, hur det är tänkt att genomföras och vilka förväntningar man har på projektet både på kort och lång sikt. Projektet har fått namnet Dalalyft. Det har en rad olika medgrundare och visionen kan skilja sig åt beroende på vilken av grundarna man talar med. Gemensamt för allas syn på syftet med Dalalyft är dock att man vill öka chanserna till framgång hos små lokala bolag.

Dalalyft vill hjälpa företag att höja den interna kompetensen

Dalalyft – bakgrund och syfte

Dalalyft är ett kompetensutvecklingsprojekt som i första hand riktar in sig på att hjälpa och stötta små bolag eller så kallade ”mikroföretag”. Företagen i fråga har oftast en till fem anställda och omsätter under ett visst belopp varje år. Dessa bolag ska ha sin grund i Dalarna eller ha huvuddelen av sin verksamhet i landskapet. Projektet bygger på nya relationer och en effektiv samverkan mellan offentliga och privata organisationer. Dessa kan vara baserade i eller utanför Dalarna. Ingen gräns är satt när det gäller vilka aktörer som får samarbeta med projekten. På onlinecasinoBonus24.se hittar du vägen till framgång via nätet. Du kan också på egen hand engagera dig i Dalalyft för att på så vis få fart på dina affärer och nå framgång. Det gör du genom att ansöka till projektet.

Dalalyft fyller det behov som svenska företag har. I Sverige är de flesta företag enmans- och mikroföretag. Dessa två bolagstyper svarar för 96 procent av alla svenska företag. Om man ser specifikt till Dalarna finns här ungefär 18 000 företag och av dessa är drygt 17 000 bolag så kallade solo- och mikroföretag. En stor svårighet och utmaning för småföretagare är möjligheter att vinna offentliga upphandlingar. Dessa är mycket viktiga för företagens totala omsättning och överlevnad. Upphandlingarna är större eller mindre affärskontrakt där en överenskommelse görs om att utföra eller leverera varor eller tjänster av ett förutbestämt belopp. För att vinna upphandlingarna krävs ofta att man har relevant utbildning eller erfarenhet inom området som upphandlingen avser. Dalalyft kan bistå med den expertkunskap som företagen kanske inte har i sin egen organisation.

Små bolag saknar rätt kompetens

En annan aspekt som man har identifierat som ett problemområde hos solo- och mikroföretagens möjligheter att överleva är kompetensförsörjning, vilket betyder tillgången på talangfulla anställda. För att attrahera dessa krävs nätverk och strategier. Dalalyft har den erfarenhet och kompetens som behövs för att bistå företagen även på detta område. Detta ökar på sikt företagets chanser att lyckas och att expandera.

När det kommer till kompetensförsörjning ställs solo- och mikroföretagen inför två svåra och komplexa utmaningar som tar tid att övervinna. Dels handlar det om hur de ska kunna rekrytera ny kompetens i ett generationsskifte, och dels handlar det om att kunna ta vara på den kompetens som redan finns i organisationen. Det fordras vidare att man på ett effektivt sätt utvecklar och vidareutbildar sin personal för att stå rätt rustad inför framtida utmaningar. Dalalyft fungerar som ett nav som levererar expertkunskap inom samtliga av dessa områden. Lärare och rektorer saknar IT-kompetens inför skolans digitalisering, vilket kan vara ett område för projektets fokus, likväl som anställda i småbolag.

Merparten av all statistik inom ämnet pekar på att kompetensutveckling minskar i förhållande till bolagens storlek, enligt grundarna av Dalalyft. Med detta menas att små bolag i mindre utsträckning använder sig av utbildning och kompetensutveckling för sina anställda. Små bolag har ofta inte de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att finansiera utbildningen av sin personal. En annan viktig aspekt som ofta saknas är tid. Det kan vara tidskrävande med utveckling av kompetens. Större bolag kan enkelt använda en av alla sina avdelningar för att göra just detta, medan mindre bolag inte alltid har den tiden. Här kommer Dalalyft in med värdefulla resurser.

Vad fokuserar projektet på?

Projektet Dalalyft har satt tydliga ramar för vad man ska jobba med och hur man ska gå tillväga. Man har gjort en grundlig analys av vad betydelsen egentligen är för en verksamhet när det kommer till utbildning av anställda. Analysen gjordes tillsammans med ett externt företag som har specialkompetens inom just verksamhetsutveckling och affärsstrategi för små- och medelstora bolag. Tillsammans med detta företag fokuserade man på hur kompetensutveckling är relaterat till bolagets tillväxt för att kunna göra detta omtalade program så effektivt som möjligt. Dessa förstudier hade också som syfte att vara kostnadsbesparande när projektet väl kom igång. Några av de upptäckter man kom fram till ska vi presentera här. De ligger till grund för hur man kommer att jobba med projektet Dalalyft framöver, och vilka områden man ser att man kommer påverka med projektet.

Den allra tydligaste insikten och slutsatsen man kunde se var att anställda på dessa typer av bolag blir mer effektiva och koncentrerade på arbetsplatsen efter bara en enda kurs i kompetensutveckling. Detta var ett relativt väntat resultat, men man hittade även en bieffekt som man inte hade räknat med från början. Det visade sig nämligen att när man mätte motivationen hos de anställda var denna markant mycket högre efter bara tre sessioner med en extern konsult. Förklaringen till denna förbättring i motivation ligger mest sannolikt i att de anställda kände sig sedda. De uppskattade att någon väljer att satsa tid och pengar på att utveckla just dem, och just då. Detta är insikter som Dalalyft kommer att använda i sitt fortsatta arbete med sina klienter.

Spännande tider framöver

Dalalyft väntas bli en satsning som kommer ge flera lokala företag en skjuts framåt när det kommer till affärsutveckling, verksamhetsutveckling, ökad kompetens och bättre förfaranden kring rekrytering. Exakt när projektet kommer att lanseras är fortfarande oklart. Dock väntas det första enskilda projektet ta fart redan under 2016 om allt går enligt planerna. Många företag har redan börjat intressera sig för programmet och enligt arrangörerna av projektet har man redan fått in många ansökningar av mindre bolag i Dalarna. Det återstår att se hur resultatet blir efter att detta projekt har sjösatts. Vi kommer kunna mäta resultaten relativt snabbt då man i små bolag generellt sett ser förändringar i organisationen mycket snabbare än i stora, trögflytande bolag.